Skip to main content
 主页 > 阴宅风水 >

坟墓的坐向和朝向口诀

编辑:墓地风水2022-02-21 13:26 浏览: 来源:www.nanyuekg.com
墓地是逝去亲人安居的地方,为了使他们能够住的舒服,家中祖坟风水好,选择一个好的墓地风水是至关重要的,因为这不仅关系着子孙后代的运势安康,还影响着整个家族的家运与出路。下面拾运网小编就为大家整理了关于坟墓坐向和朝向的风水口诀大全,希望对大家都能有所帮助。
坟墓的坐向和朝向风水口诀大全
 
1、中阳穴得位出煞局坐坎向离
 
左水倒右出丁方,当面有尘峰,名既济穴,坐坎宫为得位矣,顶龙如葬,以左边进神水上堂,出大富贵。
 
2、太阳穴得位出煞局坐卯向酉
 
左水倒右出辛方,面前见蝙形案,坐于甲、卯为得位,子孙永远佩金鱼,富贵双全,威德远震矣。
 
3、太阴穴得位出煞局坐巽巳向乾亥
 
右水倒左出辛方,当面天马山作案,坐巽巳本宫,子孙富贵多财禄,若坐巽巳为得位矣。
 
4、老阴穴得位出煞局坐坤向艮
 
右水倒左出癸方,艮上有砂惟案山,坐坤申方顶龙,如葬,即为得位,富贵绵长,人丁大旺也。
 
5、老阳穴得位出煞局坐乾亥向巽巳
 
右水倒左出乙方,对面有峨眉山案,坐乾宫为得位,子孙富贵,位列三公也。
 
6、少阴穴得位出煞局坐庚向甲
 
左水倒右出乙方,当面玉尺案,结穴窝中出乳,其卦上缺浅凹脑,然后必有鬼睹禄山,若坐庚酉为得位,财丁两旺,科甲满门矣。墓地的入口,以朝向南、东南及东南偏南为吉相。
 
7、少阳穴得位出煞局坐艮向坤申
 
右水倒左出丁方,对面三台案,坐艮寅为得位,结穴自土星角出,收右边进神水过堂,必定人丁大旺,富贵双全。
 
8、中阴穴得位出煞局坐离向坎
 
左水倒右出癸方,当面有云水大案挨金剪穴,结穴多成火字形,离龙大拜,故主贵,必要云水压穴星,离为以,外明而内暗,居南方为得位矣。
 
9、坐北朝南,皇帝位;坐西朝东,富贵家
 
阴宅风水朝向宜前朱雀起舞,后有玄武垂头,左有青龙蜿蜒,右有白虎驯俯,形来势止,前亲后倚,宾主相登,左右相称的围合格局的朝向。如果在群山之中有一山独高,山前有水库,周围左右有群山朝来,山头朝向山峰高处,这叫拜师山,可在主峰下安穴,向口对准水库或湖泊,此地多出将帅之才。